Vous êtes ici

LetzFolk (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 14 Octobre 2017 - Dimanche, 15 Octobre 2017
Lieu ERPELDANGE/SÛRE
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-26
Participants
8 - 20
Prix
35.00€
Statut
L'inscription est fermée.

Siwesprong, Chiberli, Ronde Lorraine, Schleek, … typesch lëtzebuerger Dänz. Op dësem Stage léiere mer lëtzebuerger Dänz déi ee flott mat Kanner a Jugendleche maache kann. Du muss kee Spezialist am Danze sinn ; jidderee ka matmaachen !