Vous êtes ici

Nuetsraid (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 11 Janvier 2020 - Dimanche, 12 Janvier 2020
Lieu ERPELDANGE
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
- 25
Prix
35.00€
Statut

Mir trainéieren den Ëmgang mat Kaart a Kompass, léieren d’Funkprozedur a wenden dëst Wëssen an der Nuecht un, bei enger Expeditioun déi sech gewäsch huet. Pak deng Täscheluucht an a lass !