Vous êtes ici

Nuetsraid (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 14 Janvier 2017 - Dimanche, 15 Janvier 2017
Lieu ERPELDANGE/SÛRE
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-26
Statut
L'inscription est fermée.

Nuetsraid (weekend de spécialisation)

Mir trainéieren den Ëmgang mat Kaart a Kompass, léieren d’Funkprozedur a wenden dëst Wëssen an der Nuecht un, bei enger Expeditioun déi sech gewäsch huet. Pak deng Täscheluucht an a lass !