Vous êtes ici

Nuetsraid (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 12 Janvier 2019 - Dimanche, 13 Janvier 2019
Lieu Erpeldange/Sûre
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Statut
L'inscription est fermée.

Nuetsraid (weekend de spécialisation)

Mir trainéieren den Ëmgang mat Kaart a Kompass, léieren d’Funkprozedur a wenden dëst Wëssen an der Nuecht un, bei enger Expeditioun déi sech gewäsch huet. Pak deng Täscheluucht an a lass !