Vous êtes ici

Nuetsraid (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 12 Janvier 2019 - Dimanche, 13 Janvier 2019
Lieu Erpeldange/Sûre
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
0 - 25
Prix
35.00€
Statut
L'inscription est fermée.

Mir trainéieren den Ëmgang mat Kaart a Kompass, léieren d’Funkprozedur a wenden dëst Wëssen an der Nuecht un, bei enger Expeditioun déi sech gewäsch huet. Pak deng Täscheluucht an a lass !