Vous êtes ici

Owesaktivitéiten an Nuetsspiller (weekend de spécialisation)

Date Vendredi, 9 Octobre 2020 - Dimanche, 11 Octobre 2020
Lieu ERPELDANGE
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
- 20
Prix
35.00€
Statut
L’activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.

Op dësem Weekend léiers du wéi een Nuetsspiller organiséiert an ëmbaut. Aktivitéiten, fir kleng a grouss Kanner, am Haus oder am Bësch stinn um Programm. Wann s du wëlls méi wëssen zu Disco, Veillée, Nuetsspill, Nuetsrallye a villem méi, da mell dech direkt hei un.

Dëse Weekend fänkt Freides owes un!!