Vous êtes ici

OUTDOORplus

Date Vendredi, 23 Juillet 2021 - Dimanche, 1 Août 2021
Lieu HOLLENFELS
Type
Animation
Catégorie Internationales
Age 15-18
Participants
- 5
Prix
100.00€
Statut
L'inscription est fermée.

Wann s du gären dobausse bass an zesumme mat anere Jonken deng Staërkten a Kompetenze wëlls erweideren, da komm an erlief eng super Woch voll Spaass an Outdooraction zu Lëtzebuerg. Du kriss hei d’Chance nei Leit aus 4 anere Länner kennenzeléiren an 8 Deeg Outdoor, Natur a Kultur ze entdecken.

Umeldung op outdoor@nordstadjugend.lu