Vous êtes ici

Nuetsraid (Wekend de spécialisation)

Date Samedi, 14 Janvier 2023 - Dimanche, 15 Janvier 2023
Lieu ERPELDANGE/ ETTELBRUCK
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
- 20
Prix
35.90€
Statut

Mir trainéieren den Ëmgang mat Kaart a Kompass, léieren d'Funkprozedur a wenden dëst Wëssen an der nuecht un, bei enger Expeditioun déi sech gewäsch huet. Pak deng Täscheluucht un a lass!