Vous êtes ici

Sinn dës Spiller ze veräntwerten? (weekend de spécialisation)

Date Samedi, 17 Octobre 2020 - Dimanche, 18 Octobre 2020
Lieu ERPELDANGE
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
- 12
Prix
35.00€
Statut

Wat bedeit et als Animateur bei Aktivitéiten Verantwortung ze droen? Nieft engem theoreteschen Deel iwwert Sécherheet a Verantwortung kucke mir bei enger Rei Abenteuerspiller wéi dës Theorie kann an d’Praxis ëmgesat ginn. Dëse Stage wend sech och un Animateuren mat fäerdeger Formatioun, déi zousätzlech Impulser an Know-How fir d’Praxis brauchen.