Vous êtes ici

Nuetsraid

Date Samedi, 5 Juin 2021 - Dimanche, 6 Juin 2021
Lieu ERPELDANGE
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
- 25
Prix
35.00€
Statut

Mir trainéieren den Ëmgang mat Kaart a Kompass, léieren d’Funkprozedur a wenden dëst Wëssen an der Nuecht un, bei enger Expeditioun déi sech gewäsch huet. Pak deng Täscheluucht an a lass !

Well mir dëst Joer mussen an Zelter schlofen, hu mir de Weekend ausnamsweis an de Juni verréckelt!