Vous êtes ici

New Games

Date Dimanche, 3 Octobre 2021
Lieu MARIENTHAL
Type
Formation
Catégorie Weekend de base
Age 16-99
Participants
- 22
Prix
35.00€
Statut
L’activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.

Billy-Billy Bob, Riesen-Elfen-Zauberer, Ying-Yang,?... an all déi aner New Games, sinn dat nëmme kleng Spiller fir den Zäitverdreif oder stécht méi dohannert? Dëst wäerte mir op dësem WE erklären. Dernieft wäerte mir selbstverständlech vill nei New Games kenneléieren an se och spillen.