Vous êtes ici

Bastel-Gekniwwels

Date Samedi, 23 Octobre 2021 - Dimanche, 24 Octobre 2021
Lieu MARIENTHAL
Type
Formation
Catégorie Weekend de base
Age 16-99
Participants
- 25
Prix
35.00€
Statut
L’activité est complète. L’inscription permet néanmoins d’être ajouté à la liste d’attente.

Op dësem Weekend kriss du vill nei originell Iddie fir Atelieren. Hei gëtt geschnëppelt, gepecht, Rezepter a verréckt Sportaarten ausprobéiert, bis et net méi geet. Héi gesäis du, wéi een sou eng Aktivitéit opbaut a kriss vill Tipps an Tricks mat op de Wee.