Vous êtes ici

Sinn dës Spiller ze veräntweren? 2 (w-e de spécialisation )

Date Samedi, 15 Octobre 2022 - Dimanche, 16 Octobre 2022
Lieu Erpeldange/Sûre
Type
Formation
Catégorie Weekend de spécialisation
Age 16-99
Participants
- 20
Prix
35.00€
Statut

Wat bedeit et als Animateur bei Aktivitéite Verantwortung ze droen? Nieft engem theoreteschen Deel iwwer Sécherheet a Verantwortung kucke mir bei enger Rei Abenteuerspiller wéi dës Theorie kann an d’Praxis ëmgesat ginn. Dëse Stage wend sech och un Animateure mat fäerdeger Formatioun, déi zousätzlech Impulser an Know-How fir d’Praxis brauchen.